spasojevicd.d@gmail.com
+387 65-445-081

Oblasti rada

 • Stvarno pravo
 • Obligaciono pravo
 • Porodično pravo
 • Nasljedno pravo
 • Upravno pravo
 • Izvršno sudsko i izvršno administrativno pravo
 • Privredno pravo
 • Radno pravo
 • Krivično pravo i postupak izvršenja krivičnih sankcija
 • Apelacioni postupak i postupak ocjene ustavnosti pred Ustavnim sudom BiH
 • Postupak ocjene ustavnosti zakona i zakonitosti drugih propisa i opštih akata pred Ustavnim sudom Republike Srpske

IMOVINSKO-PRAVNI POSLOVI su specijalnost u radu ove Kancelarije i s tim u vezi pravno zastupanje u složenim postupcima rješavanja  imovinsko-pravnih  odnosa na zemljištu i zgradama,  eksproprijacije, uzurpacije, agrarne odnose, prestanak državne svojine, uspostavljanje ranijih svojinsko-pravnih odnosa na zemljištu u državnoj svojini – denacionalizacija, upis, promjena i prestanak prava svojine i drugih stvarnih prava  u javnim evidencijama o nekretninama i pravima na nekretninama, zastupanje u postupcima kod nadležnih organa gradske/opštinske i republičke uprave u cilju  pribavljanja lokacijskih uslova, rješenja o dozvoli građenja i rješenja o upotrebi za objekte u izgradnji  i legalizaciju stambenih, poslovnih i stambeno-poslovnih objekata započetih/dovršenih bez odobrenja nadležnog organa.

USPJEŠNI SMO U ZASTUPANJU VAŠIH PRAVA I INTERESA I U SVIM VRSTAMA  GRAĐANSKIH SUDSKIH POSTUPAKA  odnosno parničnih (sporovi radi zaštite i ostvarivanja prava svojine  i  prava  građenja, zaštita posjeda, prava služnosti ,  naknada materijalne i nematerijalne štete, naplata potraživanja, povrede prava iz radnog odnosa, brakorazvodne parnice, itd.), vanparničnih (ostavinski postupak, fizička dioba, uređenje međe, određivanje naknade za  eksproprisanu nepokretnost itd.)  i izvršnih sudskih i administrativnih postupaka.

U OBLASTI PRIVREDNOG PRAVA pružamo usluge  zastupanja privrednih društava pred nadležnim sudovima u Bosni i Hercegovini u svim postupcima radi naplate potraživanja  i zaštite imovinskih prava i interesa privrednih društava, registraciju privrednih društava za domaće i inostrane klijente, promjene oblika organizovanja privrednih društava, pokretanje postupka stečaja i likvidacije privrednih društava, davanje pravnih savjeta iz oblasti privrednog prava i radno-pravnog statusa zaposlenih, savjetodavno praćenje rada privrednih društava i pripreme ugovora o radu za zaposlene, sačinjavanje svih vrsta ugovora iz oblasti privrednog prava i dr.

U KRIVIČNIM POSTUPCIMA naš prioritet su odnos povjerenja između klijenta i advokata i međusobna saradnja u pripremi odbrane, jer jedino na taj način, uz znanje i iskustvo advokata može se ishodovati presuda povoljna po optuženog.

Translate »